Política de Privacitat

Llei de protecció de dades


Us informem que, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i amb la llei orgànica en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al Registre d’immobles de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, de la qual és responsable l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt.

 La finalitat del tractament és la comunicació i actualització d’informació relativa a les actuacions derivades del registre.


Podeu exercir el dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les vostres dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant escrit dirigit a: Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, Plaça Major,1, 43420 Santa Coloma de Queralt, tel.977880088 rocio@stacqueralt.altanet.org